Vụ Formosa: ‘thiếu kế hoạch hành động’

Chính phủ Việt Nam thiếu kế hoạch hành động để đảm bảo không tái diễn thảm họa qua vụ Formosa, theo nhà phản biện độc lập.

(Visited 5 times, 1 visits today)