Viet Music Now & Then (41)

Nhạc sÄ© Văn Chung, ngÆ°á»i được xem nhÆ° là linh hồn của nhóm TRICÉA và tác phẩm Bóng ai qua thá»m của ông sáng tác trong thá»i gian sinh hoạt nhóm TRI…

(Nhạc sĩ Văn Chung, người được xem như là linh hồn của nhóm TRICÉA và tác phẩm Bóng ai qua thềm của ông sáng tác trong thời gian sinh hoạt nhóm TRICÉA.
 )

(Visited 2 times, 1 visits today)