Viet Music Now & Then (37) Tham Oanh & Myosotic

Nghe lại Xuân Vá» và Cô Hàng Hoa cùng vá»›i bài TrÆ°ng Nữ VÆ°Æ¡ng của Nhạc sÄ© Thẩm Oánh sáng tác trong thá»i gian sinh hoạt nhóm Myosotic….

 

(Nghe lại Xuân Về và Cô Hàng Hoa cùng với bài Trưng Nữ Vương của Nhạc sĩ Thẩm Oánh sáng tác trong thời gian sinh hoạt nhóm Myosotic….
 )

(Visited 1 times, 1 visits today)