US BABY

Scientists say the first baby has been born using a technique that combines DNA from three people.

(Các khoa học gia cho hay đứa trẻ đầu tiên thụ thai nhờ sử dụng kỹ thuật phối hợp DNA từ ba người, đã chào đời. )

(Visited 2 times, 1 visits today)