Trump đánh Trung Cộng chưa đúng chỗ

Trump đánh Trung Cộng chưa đúng chỗ

Ngô Nhân Dụng – Người Việt|

Tổng Thống Trump nói một câu để đời: “Chiến tranh mậu dịch tốt, và đánh rất dễ thắng.” (Trade wars are good, and they are easy to win). Câu này sẽ được ghi vào lịch sử môn kinh tế học, khi người ta bàn về mậu dịch tự do. Bởi vì hầu hết những người nghiên cứu kinh tế nghĩ ngược lại.

Ông tổng thống Mỹ đã cho thổi kèn bắt đầu cuộc chiến tranh mậu dịch với chính phủ Cộng Sản Trung Quốc, và Bắc Kinh đã đáp lễ bằng những những tiếng kèn thúc quân của họ.

Xin bạn xem tiếp bài Trump đánh Trung Cộng chưa đúng chỗ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 9 times, 1 visits today)