Tổng bí thư Trọng: ‘Lò nóng rực rồi’

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại sử dụng ví von nay đã trở thành “thương hiệu” của ông để thể hiện quyết tâm chống tham nhũng trong cuộc gặp với cử tri ở Hà Nội.

(Visited 8 times, 1 visits today)