[Tổng quan] Thị sát Thành Công lĩnh. Tổng thống yêu cầu tiếp tục phương thức huấn luyện tinh tiến.


Ngày 29/1 Tổng thống Thái Anh Văn đến Thành Công lĩnh thị sát và thăm hỏi binh lính. Trong bài phát biểu Tổng thống cho biết, trước Tết âm lịch bà đến nhiều nơi để thăm hỏi, ủ……more

(Visited 1 times, 1 visits today)