THÁNG TƯ: GỌI TÊN CUỘC CHIẾN

nhưng với nhân dân miền Nam Việt Nam, đó chỉ là cuộc chiến tự vệ của những người Việt yêu tự do dân chủ chống lại ý thức hệ CS độc tài toàn trị xâm lược.

(Visited 9 times, 1 visits today)