Tại sao đem 800.000 trẻ em làm vật thí nghiệm?

Tại sao đem 800.000 trẻ em làm vật thí nghiệm?

Đảng Cộng Sản bắt đầu là một nhóm cướp chính quyền để áp đặt một chế độ nô lệ giáo điều, củng cố quyền lực. Khi phong trào Cộng Sản tan rã, họ “đổi mới” để biến thành những nhóm quyền lợi riêng tư thao túng mà kiếm tiền!

Xin bạn xem tiếp bài Tại sao đem 800.000 trẻ em làm vật thí nghiệm? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)