Sử dụng tiền Tàu là “tự tay bóp …”

Sử dụng tiền Tàu là “tự tay bóp …”

Fb. Nguyễn Việt Nam|

Nam thấy mọi người khá là lo về vấn đề chính phủ và ngân hàng nhà nước cho phép 7 tỉnh biên giới thanh toán thương mại song phương bằng tiền nội tệ của hai nước Trung- Việt. Nhưng không sao, hãy cười lên nào bởi vì đảng đang tự sát đấy. Bởi vì càng đưa Việt Nam phụ thuộc Tàu, càng ngoảnh mặt với thế giới, càng tự hủy hoại nền kinh tế của chính mình thì càng tới gần ngày chế độ diệt vong.

Xin bạn xem tiếp bài Sử dụng tiền Tàu là “tự tay bóp …” tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)