Seeds of Love (127) Social Media: Staying or quitting?

It’s estimated that 2.3 billion people use social networks worldwide.

 

Facebook still dominates the social landscape, adding 500,000 new users every day – that’s six new profiles every second.

 

However, there’s…

(Trong tương lai mạng xã hội liệu sẽ như thế nào?
Có đến 61% những người sử dụng mạng xã hội ít nhiều đã từng tạm ngưng hoạt động trong một thời gian từ vài tuần trở lên.
 )

(Visited 6 times, 1 visits today)