Sáng tạo cơ hội thương mại làm sâu sắc hơn tình hữu nghị ngoại giao với Saint Christopher and Nevis

Tổng đốc nước Saint Christopher and Nevis ông Tapley Seaton dẫn đầu phái đoàn đến Đài Loan tham dự hoạt động chào mừng Song Thập Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc, ngày 11-10 Tổng thống Thái Anh Văn đón tiếp phái đoàn cho biết, tình hữu nghị giao lưu giữa Đài Loan và Saint Christopher and Nevis tiếp tục nâng cao, không những có nhiều hợp tác trên lĩnh vực y tế, nông nghiệp ngày càng chặt chẽ.
 
Tổng thống Thái Anh Văn cho biết: “Chúng tôi cũng trù bị tổ chức đoàn khảo sát đầu tư đến thăm Saint Christopher and Nevis khuyến khích doanh nghiệp Đài Loan tới địa phương phát triển, ngoài việc sáng tạo cơ hội thương mại, cũng kỳ vọng làm sâu sắc hơn tình hữu nghị hai bên.”
 
Tổng thống Thái Anh Văn cảm ơn nước Saint Christopher and Nevis từ lâu nay ủng hộ Đài Loan tham gia vào hoạt động quốc tế, cũng trông đợi ông Seaton tiếp tục phát huy sức ảnh hưởng, giúp cho hai nước cùng dành ra nhiều đóng góp hơn cho cộng đồng quốc tế.
 
                                                           Minh Hà

(Visited 1 times, 1 visits today)