Photo

Vào ngày 3/3/2017, đáp lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, đồng bào tại thânh phố Brisbane tổ chức biểu tình phản đối công ty Formosa Plastics làm ô nhiễm môi trường và biển cả tại Việt Nam.

(Visited 17 times, 1 visits today)