Ông Quang A: 4 nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng là vô nghĩa

Thông tin cho thấy người dân những năm gần đây rất phẫn nộ về sự quản trị kém, nạn tham nhũng, lạm quyền cũng như lối sống xa hoa, suy đồi của các cán bộ, đảng viên

(Visited 1 times, 1 visits today)