Ông Nguyễn Kim, cựu Chủ tịch Đảng Việt Tân nói về Ngày Dựng Cờ Chính Nghĩa

Ông Nguyễn Kim, cựu Chủ tịch Đảng Việt Tân nói về Ngày Dựng Cờ Chính Nghĩa

Nền tảng cốt yếu của bản Cương Lĩnh Chính Trị mà Mặt Trận công bố vào lúc đó (8.3.1982) là tiến hành cuộc đấu tranh vận dụng, dựa trên phương châm: Lấy chính nghĩa để huy động toàn dân. Lấy chính nghĩa để khuất phục kẻ thù. Lấy chính nghĩa để tranh thủ thế giới.
Mặt Trận quan niệm rằng trong cuộc chiến đấu này, người Việt Nam không chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của một cá nhân hay một dòng họ như thời quân chủ xa xưa. Người Việt Nam cũng không chiến đấu để bảo vệ quyền lợi cho một giai cấp, một tập đoàn hay một đảng độc tôn nào. Chính nghĩa đấu tranh của người Việt Nam vào thập niên 80, khi Mặt Trận ra đời là kêu gọi mọi người yêu nước cùng đứng lên chiến đấu để giành lấy độc lập và tự do, vì quyền lợi tối thượng của đất nước và lẽ sống còn của toàn dân – từ Bắc chí Nam – đang bị thiểu số độc tài áp bức.
Chính tinh thần đấu tranh này mà Mặt Trận đã gọi đây là Ngày Dựng Cờ Chính Nghĩa.

(Visited 1 times, 1 visits today)