NSW leads legislative push to preserve Indigenous languages

New South Wales is to become the first Australian state to introduce legislation to protect Aboriginal languages.

 

 

(New South Wales sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên, đề ra luật lệ để bảo vệ các ngôn ngữ của người Thổ dân.
 )

(Visited 1 times, 1 visits today)