Những “tinh hoa” cổ hủ

Những “tinh hoa” cổ hủ

Những “bộ óc cấp tiến”, lớp “tinh hoa” trong nhóm phản tỉnh mà vẫn tư duy vậy, khó thoát đảng.
Đến họ cũng không thoát nổi, nói chi thoát cho dân tộc, quốc gia.
Tôi đã sai, khi quá kỳ vọng vào lớp nhân sĩ này. Họ quá già rồi. Phải hướng về lớp trẻ thôi.

Xin bạn xem tiếp bài Những “tinh hoa” cổ hủ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)