Nhất thể hóa bằng “cài người của đảng vào chính quyền”!

Nhất thể hóa bằng “cài người của đảng vào chính quyền”!

Có những dấu hiệu cho thấy đang tồn tại một hố phân cách khá lớn giữa khối đảng với khối chính phủ trong việc cụ thể hóa chủ trương “nhất thể hóa”.

“Nhất thể hóa” được hiểu nôm na là việc hợp nhất một số cơ quan đảng và cơ quan chính quyền có cùng chức năng hoạt động với lý do danh nghĩa là để khỏi chồng chéo nhau, và giảm được một bộ phận đáng kể công chức và do đó giảm được một phần kinh phí phải gánh hàng năm cho số con chức này.

Xin bạn xem tiếp bài Nhất thể hóa bằng “cài người của đảng vào chính quyền”! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)