Nếu nó đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của đất nước

Nếu nó đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của đất nước

Đảng cộng sản chỉ là một đảng phái. Nó không phải là đất nước, không phải là tổ quốc. Ta có thể thay thế nó bằng một chế độ khác mà. Nó đâu còn đủ tư cách để đại diện cho dân nữa đâu. Hơn 80 năm thí nghiệm cái mô hình XHCN phi thực tế là quá đủ rồi.

Xin bạn xem tiếp bài Nếu nó đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của đất nước tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)