NEGATIVE GEARING

The debate over negative gearing has flared up again, with a senior New South Wales Liberal party politician breaking ranks with the federal government by suggesting the policy should be revisited.

 

(Cuộc tranh luận về khấu trừ đầu tư thua lỗ đã bùng lên trở lại, sau khi một chính trị gia thuộc đảng Tự Do ở NSW phá vỡ hàng ngũ với chính phủ liên bang, với lời đề nghị xét lại đường lối của đảng liên quan đến vấn đế này. )

(Visited 1 times, 1 visits today)