Năm 2017 sẽ là năm nhìn thẳng nói thật và đổi mới cơ chế tại Việt Nam?

Nếu cá»› chế ràng buá»™c thì phải bãi bá» ngay và lá»i kêu gá»i giá»›i trí thức khoa há»c cần Nhìn thẳng sá»± thật, đánh giá đúng sá»± thá�…

(Nếu cớ chế ràng buộc thì phải bãi bỏ ngay và lời kêu gọi giới trí thức khoa học cần Nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật tại hai Hội nghị quan trọng mới đây tại Hà Nội của người đứng đầu chính phủ Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải chăng là tín hiệu mạnh mẽ của sự đổi mới cơ chế trong năm 2017?
 )

(Visited 4 times, 1 visits today)