Mùa Thu Dân Tộc

Mùa Thu Dân Tộc

Thơ Độc Giả

Để tưởng-niệm cố Tổng-Thống Ngô Đình-Diệm trong ngày giỗ của Ngài, qua bài thơ sau đây:

Mùa Thu Dân Tộc

Một sớm thu nào anh nhớ không?
Ai đem vàng úa nhuộm lên hồng?
Ai đem vẻ đẹp bao thu trước?
Dựng lại mùa thu của núi sông?

Sớm ấy Đô-Thành vang tiếng thét…
Bài “phong” diệt “cộng”, chống xâm-lăng.

Xin bạn xem tiếp bài Mùa Thu Dân Tộc tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 11 times, 1 visits today)