Mưa Sầu Rơi

Mưa Sầu Rơi – Trần Kim Bằng
Thương về những nạn nhân xấu số, thiệt mạng, nhiều gia đình mất cả cơ nghiệp vì nạn lụt lội mỗi năm nơi miền trung quê hương tôi. Riêng đến Thu Hương, tử nạn khi đi làm thiện nguyện giúp đồng bào nạn lụt.

(Visited 7 times, 1 visits today)