Mission Impossible !

Mission Impossible !

Fb. Mạnh Kim |

Một nghiên cứu về tội phạm kinh tế tại Bắc Việt thời chiến tranh (*) cho biết, tình trạng tham nhũng của cán bộ lẫn quân đội từng là vấn đề được xem là sống còn. Một báo cáo cho thấy, những năm 1960, “tham nhũng là vấn đề xã hội nghiêm trọng nhất Bắc Việt và đa số cán bộ đều nhận hối lộ”.

Xin bạn xem tiếp bài Mission Impossible ! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)