MIGRANT SCAM

Indian families are being targeted by several new scams threatening deportation if they do not pay money.

 

(Các gia đình người Ấn hiện bị bọn lường gạt hù dọa là họ sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Úc, nếu không chịu trả tiền cho chúng.
 )

(Visited 1 times, 1 visits today)