Lý Tường Trụ: Lương hưu hợp lý nhất của quân nhân là ít nhất 4 vạn Đài tệ

Hội nghị bàn luận về chế độ niên kim cho giáo viên, công nhân viên chức về hưu là 32.160/tháng, sẽ trình lên Phủ Tổng thống định án ngay, giới bên ngoài bắt đầu chú ý đến ngưỡng tiền hưu của quân nhân. Ngày 27/3 chủ nhiệm Ủy ban Phụ đạo quân nhân về hưu ông Lý Tường Trụ nhắc lại tại viện Lập pháp, đối với quân nhân, ngưỡng lương hưu hợp lý là ở mức 40.000 Đài tệ.
 
“ Thiếu tá và trung tá đại khái đều ở mức 40.000 -50.000 Đài tệ, chúng tôi hy vọng nên đứng trên lập trường lý tính 1 chút; nếu như nói, hộ trung bình và nghèo khó với 2 người gộp lại là hơn 44.000 Đài tệ thì chúng tôi đổ đồng là 40.000 Đài tệ, như vậy thì hợp lý hơn.” Ông Lý Tường Trụ nói.
 
Ông Lý Tường Trụ cho biết thêm, phương án cải cách chế độ tiền hưu của quân nhân và giáo viên, công chức là hai cải cách khác nhau, vả lại tiêu chuẩn lương hưu của quân nhân còn trong giai đoạn thảo luận, chưa có tiêu chuẩn cụ thể, chúng tôi sẽ thay mặt quân nhân về hưu tranh thủ tiêu chuẩn lương hưu là 40.000 Đài tệ.
 
Tố Kim

(Visited 1 times, 1 visits today)