Lễ Tạ Ơn 2016

Ngày Thứ Năm 24 tháng 11, 2016 này là Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) tại Hoa Kỳ. Còn đối với người Mỹ gốc Việt đây là Lễ Tạ Ơn thứ 41 trên đất nước cùng nhân dân Hoa Kỳ đã cứu khổn phò nguy,

(Visited 3 times, 1 visits today)