Kỷ niệm Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ

Muốn tu tỉnh nên đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đaọ lành, Bời vì Ngài thương xót chúng sanh, Ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy

(Visited 1 times, 1 visits today)