IS being diminished, but lives of others will remain

The 15 core members of the coalition fighting the self-proclaimed Islamic State, or IS, have praised recent progress against the group in Iraq and Syria at a summit in London.

(Tất cả 15 thành viên của lực lượng liên minh chống lại tổ chức tự xưng Nhà Nước Hồi Giáo IS bày tỏ sự vui mừng với tiến triển mới trong việc chống lại nhóm phiến quân IS ở Iraq và Syria tại hội nghị thượng đỉnh ở London.)

(Visited 1 times, 1 visits today)