Hoài nghi chữ nghĩa

Hoài nghi chữ nghĩa

Trương Duy Nhất Blog RFA

“Hoài nghi chữ nghĩa”- chữ dùng của nhà văn, giáo sư Nguyễn Hưng Quốc.

“Tự dưng không biết sao tôi bỗng đâm ra hoài nghi chữ nghĩa. Liệu những gì chúng ta viết ra có tác dụng không? Ngày xưa, vĩ đại như Nguyễn Du mà còn trằn trọc “văn tự hà tằng vi ngã dụng?”. Tài hoa như Nguyễn Khuyến mà còn thao thức “sách vở ích gì cho buổi ấy?”.

Xin bạn xem tiếp bài Hoài nghi chữ nghĩa tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)