Hiện trạng môi trường toàn quốc 5 năm qua

Việt Nam hôm qua cho công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia trong năm năm qua 2011- 2015. Theo báo cáo mà Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Việt Nam công bố thì hiểm họa ô nhiễm đến từ nhiều nguyên nhân như không khí, sử dụng đất đai, nguồn nước, rác thải, thiên tai, biến đổi khí hậu…

Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Việt Nam đang lập danh sách để thanh tra cũng như xử lý một số dự án có nguồn thải lớn.

Ông Hoàng Dương Tùng, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Môi Trường,  cho biết chất lượng môi trường tại các thành phố lớn có xu hướng giảm, chỉ số môi trường không tốt có dấu hiệu tăng lên, mức ô nhiễm không khí, bụi và khói được coi là khá trầm trọng.

Ngoài ra, ý thức bảo vệ môi trường ở nhiều địa phương cũng chưa tốt, vẫn còn vì kinh tế và phát triển mà bỏ qua trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ môi sinh.

(Visited 1 times, 1 visits today)