Health is gold (33)

Ngày nay, bá»™ môn Kendo, hay còn gá»i là kiếm đạo Nhật Bản, được luyện tập bởi 7 triệu ngÆ°á»i trên toàn thế giá»›i. Kendo là má»™t hoạ…

(Ngày nay, bộ môn Kendo, hay còn gọi là kiếm đạo Nhật Bản, được luyện tập bởi 7 triệu người trên toàn thế giới. Kendo là một hoạt động mang tính thử thách cao về thể chất cũng như tinh thần, và cũng là nơi mọi người được đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính và tuổi tác.)

(Visited 1 times, 1 visits today)