HEALTH CODEINE

Medicines containing codeine will not be sold over the counter starting in 2018, following a decision by the Therapeutic Goods Administration

(Những loại thuốc có chưa chất codeine sẽ không được bán tự do nữa, bắt đầu từ năm 2018, sau khi có quyết định của Cơ Quan Kiểm Soát Hàng Hóa Chữa Trị gọi tắt là TGA.)

(Visited 1 times, 1 visits today)