Gene Sharp và phương thức Đấu Tranh Bất Bạo Động (GNVT03)

Gene Sharp và phương thức Đấu Tranh Bất Bạo Động (GNVT03)

Ts Gene Sharp người đam mê suốt cuộc đời với hoài bảo chuyển quyền lực vào tay của người dân đang bị áp bức. Ts Gene Sharp, một người thầm lặng nhưng có tầm ảnh hưởng lớn đến nhiều cuộc cách mạng phi bạo lực trên thế giới và hiện nay tại Việt Nam.

(Visited 2 times, 1 visits today)