Duy trì dân chủ

Duy trì dân chủ

Fb. Đỗ Ngà|

Để đảm bảo dân chủ trường tồn, cần gì? Cần một lãnh đạo có tinh thần dân chủ, cần người dân có tinh thần dân chủ, hay cần một thể chế chính trị đảm bảo dân chủ? Để hiểu sâu về vấn đề này xin hãy đào sâu những nền dân chủ trên thế giới hình thành như thế nào và nó duy trì ra sao?

Nước Mỹ giành độc lập từ tay Anh Quốc ngày 04/07/1776.

Xin bạn xem tiếp bài Duy trì dân chủ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)