Đòi hỏi ‘tách đảng’ đang trở thành xu thế ở Việt Nam

Đòi hỏi ‘tách đảng’ đang trở thành xu thế ở Việt Nam

Liên tiếp trong hai tháng Tám và Chín năm 2017, đã xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng hơn về yêu sách “đưa đảng Cộng Sản trở về tên đảng Lao Động” trong đời sống chính trị ở Việt Nam.

Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện từ ông Tương Lai ở Sài Gòn với lá thư với đại ý “cắt đứt quan hệ với đảng do Nguyễn Phú Trọng thao túng” để quay về “đảng Hồ Chí Minh”.

Xin bạn xem tiếp bài Đòi hỏi ‘tách đảng’ đang trở thành xu thế ở Việt Nam tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)