Đồ tồi!

Đồ tồi!

Fb. Ngô Trường An|

Những người có lòng tự trọng, có nhân cách, biết liêm sỉ, biết phục thiện… thì không bao giờ họ bắt người khác gánh thay trách nhiệm mà hậu quả do chính cái đầu ngu dốt của họ gây ra.

Xưa nay không hiếm những bậc chí sĩ, những quan tướng xông pha trận mạc do sai lầm trong mưu lược phải thất bại.

Xin bạn xem tiếp bài Đồ tồi! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)