Đảng không việc gì phải sợ!

Đảng không việc gì phải sợ!

Với nữa, đảng có một lực lượng 24 000 tiến sĩ, phần nhiều là tiến sĩ chính trị và xây dựng đảng ní nuận đầy mình, tung lên mạng thì bẻ gãy ní nuận của những bọn “vô công rồi nghề” (chữ “anh” tiến sĩ đoàn hương chỉ bọn dùng facebook) nào có khó gì!

Xin bạn xem tiếp bài Đảng không việc gì phải sợ! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)