Cố Ðô Kinh Hoàng

Cố Ðô Kinh Hoàng

Elje Vannema |

Mới sáng tinh sương đã thấy quân Mặt Trận (Giải Phóng Miền Nam) hiện diện trong thành phố. Họ là những người lo mặt chính trị trong cuộc chiếm cứ. Ngày hôm trước, họ vào sổ gần hết mọi người, ghi tên, tuổi, phái tính. Họ quan tâm đặc biệt đối với phái nam, chia những người này ra thành nhiều nhóm: công chức, những người có liên hệ với quân đội cộng hòa, và những kẻ khác.

Xin bạn xem tiếp bài Cố Ðô Kinh Hoàng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 11 times, 1 visits today)