Chùa Liên Hoa Cầu Siêu Cho Người Vô Gia Cư Nguyễn Tuấn

Garden Grove (Bình Sa)- – Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 9561 Bixby Ave, Garden Grove CA 92841, điện thoại số (714) 636-7725 do Hòa Thượng Thích Chơn Thành,

(Visited 1 times, 1 visits today)