CCTT 19: THÔNG TƯ 19: DỌN ĐƯỜNG CHUYỂN GIAO ĐẮT NƯỚC?

CCTT 19: THÔNG TƯ 19: DỌN ĐƯỜNG CHUYỂN GIAO ĐẮT NƯỚC?

Hợp thức hóa việc cho sử dụng đồng tiền của một nước áp dụng chính sách bá quyền, luôn rình mọi cơ hội để thôn tính nước ta từ hàng nghìn năm nay, xuyên suốt trên lãnh thổ mình rõ ràng là một hành động vi hiến và phản quốc.

Đồng Yuan của TQ không vận hành theo kinh tế thị trường, theo luật cung cầu thường thấy trên thế giới mà hoàn toàn đến từ ý chí của Bắc Kinh.

Mấy mươi năm nay TQ tìm mọi cách để thao túng kinh tế VN, ai cũng thấy rõ trừ những người bit mắt bừng tai hoặc đã cam tâm rước voi dày mả Tổ. Hợp thức hóa đồng Yuan trên đất Việt là hành vi phản bội lại công lao dựng nước và giữ nước của Tổ Tiên và bao thế hệ chống giặc ngoại xâm phương Bắc.

(Visited 1 times, 1 visits today)