“Cán bộ cấp chiến lược”: Cho ai và để làm gì?

“Cán bộ cấp chiến lược”: Cho ai và để làm gì?

Những người có “khả năng thuyết phục muôn người bằng chính tấm gương về trí tuệ và phẩm hạnh đạo đức của bản thân, làm ngọn cờ dẫn dắt các lực lượng xã hội đi theo, khai thác triệt để nguồn lực và biết trọng dụng nhân tài, thực bồi nguyên khí, chấn diệu hồng đồ để muôn dân ngưỡng vọng và vạn sĩ hàm đan đi theo” cũng chính là những người chọn Đinh La Thăng, Nguyễn Bá Thanh,… cùng làm “lương đống của quốc gia, xã tắc” như mình.

Xin bạn xem tiếp bài “Cán bộ cấp chiến lược”: Cho ai và để làm gì? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)