Brisbane, Úc Châu: Đêm 3 Tháng 3, 2017 Thắp Nến Nguyện Cầu Cho Nạn Nhân Formosa

Linh-mục Tuyên-Úy Vũ-Minh-Nguyên bước lên sân-khấu để bắt đầu những giây phút cùng đồng-hương Việt-Nam dốc lòng cầu-nguyện

(Visited 1 times, 1 visits today)