“Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt – Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong”

“Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt – Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong”

“Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt (Ngọn đuốc không có ánh sáng thì ánh sáng tự mất)
Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong” (Ham hố tiền bạc nhưng không chịu tu thân tích đức khiến cho phúc mỏng thì tài sản cũng mất)

Xin bạn xem tiếp bài “Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt – Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong” tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)