Biển Đông: Trump, Clinton

Biển Đông sẽ thế nào, sau khi Mỹ có tân Tổng Thống? Donald Trump, hay bà Hillary Clinton… ai sẽ ghìm được bàn tay thô bạo của Trung Quốc ở Biển Đông?

(Visited 6 times, 1 visits today)