BANKING CBA

Commonwealth Bank boss Ian Narev has told a parliamentary committee it’s likely that more bank customers will be owed compensation for mistreatment or as a result of been given poor financial advice.

(Chủ nhân ngân hàng Commonwealth Ian Narev đã nói với uỷ ban quốc hội rằng có thể còn có nhiều thân chủ của các ngân hàng sẽ được bồi thường vì bị đối xử tệ hại, hay do từng được tư vấn thiếu thích đáng về mặt tài chánh. )

(Visited 2 times, 1 visits today)