Bắc Hàn: Toàn bộ Hoa Kỳ nằm trong tầm bắn tên lửa

Bắc Hàn nói vụ thử thứ hai với tên lửa đạn đạo xuyên châu lục là một lời cảnh cáo nghiêm khắc cho Hoa Kỳ.

(Visited 1 times, 1 visits today)