Australia Review (31/12/2016)

VCA had some significant acheivements in 2016 but faces challenges ahead including cut-backs in government funds and internal divisions.

 

(Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu năm qua đã có những thành tựu đáng trong lãnh vực xã hội cũng như trẻ trung hóa ban lãnh đạo, nhưng làm sao để tiếp tục đóng vai trò đại diện thiết thực cho cộng đồng là một trong những thách thức của tổ chức này.)

(Visited 1 times, 1 visits today)