Australia Review (15/10/2016)

Malcolm Turnbull has declared a new chapter in Australia’s relationship with Singapore after the two countries agreed to defence force collaboration.

(Canberra đón nguyên thủ đầu tiên của Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long – Đảng Lao Động chính thức bác bỏ dự luật tổ chức cuộc bỏ phiếu toàn quốc về bình đẳng hôn nhân. )

(Visited 5 times, 1 visits today)