Asia Today (1/1/2017)

A look back at three major events in South China Sea in 2016.

(Ba sự kiện đáng chú ý nhất có tác động mạnh đến tình hình biển Đông trong năm vừa qua là phán quyết của tòa Trọng tài Quốc tế liên quan đến vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc; Philippines và Hoa Kỳ có hai vị Tổng thống mới mà chính sách của những vị Tổng thống này có ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định trong khu vực; Và hiện trạng quân sự hóa ở biển Đông.
 )

(Visited 7 times, 1 visits today)